PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

I. Pojmy
Správce je provozovatelem webových stránek, online služeb a dalších projektů v síti internet (dále jen „Služby“). Při provozu Služeb Správce zpracovává osobní údaje.
Osobní údaje jsou identifikátory, které uživatel Správci sdělil subjekt údajů a které jsou samostatně či ve spojení s dalšími identifikátory schopné identifikovat konkrétního uživatele (fyzickou osobu).
Subjekt údajů je pro účely těchto Zásad uživatel – fyzická osoba, jehož údaje jsou Správcem při provozu Služeb zpracovány.
Zpracování osobních údajů znamená jednotlivý úkon či soubor úkonů, k nimž systematicky dochází při nakládání s osobními údaji. Jedná se zejména o jejich shromažďování, uspořádání, ukládání, vyhledávání, používání, řazení a třídění v databázích, blokování a další. Zpracování osobních údajů je Správcem prováděno v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů, a to dle nařízení č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Zpracovatelem je osoba (fyzická či právnická), kterou Správce pověřil zpracováním osobních údajů pro účely stanovení Správcem.

II. Účel a rozsah zpracování osobních údajů
1. Účelem zpracování osobních údajů je využití Služeb poskytovaných Správcem.
2. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.
Zdroje osobních údajů
přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)
v ojedinělých případech i veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)
Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
popisné údaje
další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem zprostředkování zaměstnání, koučinku aj.)

3. Použití osobních údajů je vždy v souladu s důvodem jejich shromáždění nebo z důvodů jiných právních nároků.
4. E-mailové newslettery správce zasílá pouze na základě uděleného zvláštního souhlasu ve smyslu z.č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání e-mailových zpráv (newsletterů); takovýto souhlas však nenahrazuje souhlas se zpracováním osobních údajů.

III. Doba zpracování osobních údajů
V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

IV. Práva subjektů údajů
Správce garantuje subjektům údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů tato práva, která vychází z nařízení GDPR:
Subjekty údajů mají právo na přístup ke svým osobním údajům. Dále mají právo na jejich opravu a/nebo doplnění nebo jejich výmaz, popřípadě mohou požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, jakož i právo nebýt předmětem automatizovaného individualizovaného rozhodování (vč. profilování).
Subjekty údajů mají právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.
Subjekty údajů mají právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
Subjekty údajů jsou oprávněny kdykoliv udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Pro odvolání souhlasu Správce doporučuje využít tento svůj kontaktní e-mail: claudie@claudiecross.com.
Subjekty údajů jsou oprávněny podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail posta@uoou.cz, datová schránka qkbaa2n.

V. Zabezpečení osobních údajů
Správce dbá na zabezpečení osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny před neoprávněným použitím, přístupem či prozrazením.

Za účelem bezpečného uložení a kvalitního plnění práv subjektu údajů jsou identifikační údaje subjektu údajů a inforamce o poskytnutých souhlasech se zpracováním osobních údajů ukládány v aplikaci Smartemailing na základě Smlouvy o zpracování údajů. Smartemailing je provozována společností SmartSelling a.s., IČO 29210372, se sídlem Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno

VI. Závěrečná ustanovení
Správce při své činnosti nepředává osobní údaje mimo země EU.
Správce si vyhrazuje právo je změnit v případě změn na straně Správce či právní úpravy v této oblasti.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 1. 1. 2022.

Kontakt
Dotazy k ochraně osobních údajů směřujte na níže uvedené kontakty:
Email: claudie@claudiecross.com.